ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรับบทความ 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่งสาขาที่เปิดรับ ดังนี้ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/indexย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-23