แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3-7 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-02-02 ไฟล์แนบ