ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

       ด้วย วช.ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อรำลึกถึงวันประวัติศ่าสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดเวทีระดับชาติให้นักประดิษฐ์ทั้งชาวไทยและองค์กรหลักจากต่างประเทศได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์จากหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 รายละเอียดในเว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-10