ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

       สำนักวิจัย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา โดยครอบคลุมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-14