ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

1. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

    คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงิน 789,661,728.57 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

2. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงิน 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-03-31