แบบฟอร์มงวดที่ 1 เชื่อมโยง
บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงวดที่ 2 เชื่อมโยง
บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงวดที่ 3 เชื่อมโยง
บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 ดาวน์โหลด
รายงานการจ่ายเงินโครงการวิจัย (ตลอดโครงการ) ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบสรุปปิดโครงการ ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย เชื่อมโยง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด
อื่น ๆ เชื่อมโยง
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและส่งคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยคงเหลือ (กรณีไม่เบิกเงินงวดที่ 3) ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้หักเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (กรณีมีค่าปรับ) ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ