ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

       ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  (เดิมงบประมาณแผ่นดิน วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยฯ (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. โดย สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยฯ ร่วมกันกำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ (4 เป้าหมาย) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เป้าหมายที่ 1): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (เป้าหมายที่ 2): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (เป้าหมายที่ 3): การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (เป้าหมายที่ 4): การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศ
 
       การเสนอขอทุนวิจัยในแต่ละเป้าหมาย  วช.และสวทน. กำหนดให้หน่วยงานส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยได้ในลักษณะแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) ที่เป็นลักษณะ Program-based ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการงานวิจัยลักษณะแผนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม อย่างไรก็ตามนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถที่จะเสนอขอทุนวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย/หรือโครงการวิจัยเดี่ยว ดังกล่าวได้ โดยให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1–3 (เป้าหมายที่ 1–3)
จัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องเป้าหมายที่ 1–3ใน Program base [Downloadโดยใช้แบบฟอร์ม Template Proposal  ที่กำหนด ทั้งนี้ Template Proposal จะต้องจัดทำด้วยเวอร์ชั่นของ MS word 2010 ขึ้นไปการจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์ม Template ดังนี้

       - แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) ใช้แบบฟอร์ม TemplateIntegratedProgram62 (docx) [Download]  

       - แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (ResearchProgram)ใช้ฟอร์ม TemplateResearchProgram 62 (docx)  [Download

       - แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย (Research Project) ใช้ฟอร์มTemplateResearchProject 62 เป้าหมายที่ 1-3 (docx)  [Download
       - มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่การใช้มาตรฐานการวิจัย) ใช้ฟอร์ม TemplateStandardResearch- มาตรฐานการวิจัย (docx)  [Download

       - เกณฑ์การตั้งงบประมาณ [Download]  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 (เป้าหมายที่ 4)

เป็นโครงการในลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำรายละเอียดการเสนอขอทุนฯ ควรเป็นการเสนอขอในระดับหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่การเสนอขอจากนักวิจัยโดยตรง  จัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้แบบฟอร์ม ดังนี้
       - แบบเสนอโครงการ: Template แบบเสนอโครงการเป้าหมายที่ 4 (docx)  [Download]  


***หมายเหตุ****

1. นักวิจัยที่สนใจจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการในลักษณะแผนบูรณาการโดยจะต้องรวมกลุ่มจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด Program-based ที่กำหนด ตั้งแต่ 3 โครงการขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีลักษณะโครงการชุด/หรือเดี่ยวก็ได้ โดยใช้แบบฟอร์มแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) เพื่อบูรณาการโครงการดังกล่าว

2. กำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ระบุความสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการเชิงล้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

3. โครงการวิจัยมีรายการงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     กรณีไม่เกิน 100,000 บาท ให้ระบุงบประมาณในข้อเสนอโครงการวิจัย

     กรณี 100,000 บาทขึ้นไป ให้เสนอของบประมาณใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 (เป้าหมายที่ 4) โดยเสนอขอในระดับหน่วยงานคณะต้นสังกัด

หลังจากที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการเดี่ยว เรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นำส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

       - แบบนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด  [Download
       - กรณีเสนอขอเป้าหมายที่ 1-3 แบบเสนอแผนบูรณาการ  ,แบบเสนอชุดโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย (เย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน) จำนวน 15 ชุด

        - กรณีเสนอขอเป้าหมายที่ 4  แบบเสนอโครงการวิจัย (เสนอขอในระดับหน่วยงานคณะ/ศูนย์/สำนักฯ เท่านั้น) จำนวน 15 ชุด
       - แผ่นบันทึกข้อมูล  จำนวน  1 แผ่น
 
กำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัย และการลงทะเบียน ดังนี้
- สิ้นสุดการการส่งข้อเสนอการวิจัย (hard copy) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  **ภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (16.30 น.)**
- การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ได้ที่ http://www.nrms.go.th หลังจากโครงการวิจัยได้รับแจ้งรหัสยืนยัน OTP จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งข้อเสนอโครงการในระบบ และกำหนดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (24.00 น.)

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อคอยให้คำแนะนำในการยื่นส่งข้อเสนอโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ : 
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-4
15. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01.การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf
02.การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf
03.การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf
04.(ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .pdf
05.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12) .pdf
06.ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62.rar
07อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย.pdf
08.ประกาศคณะกรรมการกำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
09.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62).doc
10.แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc
12.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62).pdf
13.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14.คำจำกัดความเป้าหมายที่ 1-4.pdf
15.แนวทางการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี.pdf

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-09-18 ไฟล์แนบ