ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย มีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่ 5-7 มีนาคม 2557

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) อบรมวันที่ 12-14 มีนาคม 2557

หลักสูตรที่ 3 เรื่อง วิธีการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อบรมวันที่ 19-21 มีนาคม 2557

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02-1601345 ต่อ 111 โทรสาร 02-1601341 อีเมล์ rdi_ssru@ssru.ac.th

เว็บไซต์: http://tis.ssru.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-27