รายละเอียดแผ่นพับงานวิจัย เชื่อมโยง
โครงการเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข: กรณีศึกษาตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
(อาจารย์จันติมา จันทร์เอียด)
ดาวน์โหลด
การศึกษาอาหารพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ: จังหวัดสตูล
(ผศ.จินภา นราคร)
ดาวน์โหลด
ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อการใช้ทรพยากรเกษตรของชุมชน: กรณีศึกษาท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอช้างกลาง ประเทศไทย
(ดร.เทพกร ณ สงขลา)
ดาวน์โหลด
รองเง็ง: วัฒนธรรมดนตรีจังหวัดสตูล
(ผศ.ประภาส ขวัญประดับ)
ดาวน์โหลด
องค์กรชุมชนกับการพึ่งตนเอง: กรณีศึกษา ชุมชนบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
(รศ.กิตติ ตันไทย)
ดาวน์โหลด
การศึกษาและพัฒนาเครื่องกวาดเก็บมูลแพะตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาตใต้
(อาจารย์กันตภณ มะหาหมัด)
ดาวน์โหลด
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับตำบล
(ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์)
ดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลเกาะยอ
(อาจารย์ธนภัทร ยีขะเด)
ดาวน์โหลด
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูป (OTOP) กรณีศึกษา : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
(อาจารย์วีรชัย มัฎฐารักษ์)
ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตกรงนกเขาชวา ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(ดร.ศิริรักษ์ จวงทอง)
ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ