ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก" ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ตาม QR-Code ด้านล่างนี้ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-09-10