ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า

       กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ซึ่งได้ออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-16