โครงการอาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย กิจกรรมที่ 2

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “อาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย”(Visiting Professor)
กิจกรรมครั้งที่ การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 และวันที่ 1 – 5 กันยายน 2557
 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6  อาคารบรรณราชนครินทร์
และห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

* ดูกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมโครงการตามไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-07-17 ไฟล์แนบ