ชื่อเอกสาร/แบบฟอร์ม เชื่อมโยง
0.คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม
    0.1 ดาวน์โหลดคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ดาวน์โหลด
1.ขั้นตอนการสำรวจความต้องการ
    1.1 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการ การบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
    1.2 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ การบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
    1.3 บันทึกข้อความส่งรายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ การบริการวิชาการแก่งสังคม ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
2.ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ
    2.1 แบบฟอร์มแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
    2.2 แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดาวน์โหลด
    2.3 แบบฟอร์มตรวจสอบข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
3.ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
    3.1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
    3.2 แบบประเมินโครงการ 3 มิติ ดาวน์โหลด
    3.3 บันทึกข้อความขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
4.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
    4.1 แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ดาวน์โหลด
    4.2 แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ดาวน์โหลด
    4.3 แบบฟอร์มแผนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ดาวน์โหลด
    4.4 บันทึกข้อความขอส่งรายงานสรุปผลการติดตาม ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์มอื่นๆ
    5.1 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริการวิชาการรายไตรมาส ดาวน์โหลด
    5.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด
    5.3 แบบฟอร์มแผนการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการแก่สังคม ดาวน์โหลด
    5.4 แผนงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะ 1 ปี ดาวน์โหลด
    5.5 แผนงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะ 5 ปี ดาวน์โหลด
    5.6 แผนการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ