ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศเชิญชวนให้สถาบันศึกษาของรัฐและในกำกับ จัดทำข้อเสนอ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-09-28