ประชาสัมพันธ์โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท)

       สป.อว. ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท) หากมีผู้สนใจโครงการขอให้ดำเนินการ ดังนี้

       1. นำแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายของท่านที่มีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ กรอกข้อมูล (google form : https://forms.gle/M3FfQkehve4N13b9A หรือแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบ)

       2. ขอให้ท่านรวบรวมข้อมูล ส่งกลับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 62  ทางอีเมล  strategic.ttc@gmail.com  หรือทางไปรษณีย์ 

           ส่งถึง   สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

           75/47  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ถนนพระรามที่ 6 

           แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2333 38830 2333 3958  โทรสาร 0 2333 3932

*** โดยขอความกรุณา cc ข้อมูลมาที่ research_ohec@hotmail.com ด้วยย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-12-06 ไฟล์แนบ