ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าประกวดด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

       กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการส่งเสริมผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิติ และนักศึกษา ตลอดจนนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dwf.go.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-02-28