แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดงานการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ขอบเขตของระบบประกอบได้ด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoine & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) ซึ่งพัฒนาครบทุกระบบงานแล้ว ทาง วช. จึงขอแจ้งเพื่อทราบดังนี้

1. ขอยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ NRPM ในทุกกลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เข้าใช้งานระบบ NRMS เพียงระบบเดียว

2. ขอให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลโครงการในระบบ NRMS ที่ประสงค์จะปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่เสร็จสิ้น เข้าสู่ห้องสมุดดิจิทัลของ วช. สามารถทำรายการผ่านระบบ NRMS ได้ เพื่อเป็นการเปิดเผยไฟล์รายงานวิจัยสู่สาธารณะชน

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-18