ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมให้ความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แซมเพชร ,ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และดร. นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีการทำวิจัยมากขึ้น

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับจากไฟล์แนบ และส่งกลับมายังสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-05-12 ไฟล์แนบ