ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Risk Management Plan รุ่นที่ 4

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Risk Management Plan ตามหลัก COSO รุ่นที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อบริหารผลสัมฤทธิ์องค์กรในเชิงป้องกันปัญหาจากความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการปิดจุดอ่อน (ความเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [รายละเอียดโครงการ]ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-10-25