สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

ประกอบด้วยกรอบการวิจัย ดังนี้
1) รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
2) ระบบยาและเวชภัณฑ์
3) ระบบกำลังคนด้านสุขภาพ
4) ระบบข้อมูลสาธารณะสุขเชิงบูรณาการ
5) ระบบบริการสุขภาพ
6) ระบบการเงินการคลังสุขภาพ
7) ระบบอภิบาลสุขภาพ
8) ระบบสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
9) เทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ประกอบด้วยกรอบการวิจัย ดังนี้
1) โรคมะเร็ง
2) กลุ่มโรคหายาก (Rare disease)
3) โรคไม่ติดต่อ (Non communicable disease)
4) โรคติดเชื้อ (Infectious disease)
5) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-11