ขอเชิญฝึกอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2558

       วิทยาลัยวิทยาการจัดการและวิทยาการจัดการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 จำนวน 24 หลักสูตร ในด้าน การวิจัย สถิติ การวัดและประเมิน และวิทยาการปัญญา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.rmcs.buu.ac.th/project.php

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-03-25