ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database)

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดของ สกอ. เข้าด้วยกัน ในรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ที่

1. ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) http://www.emeraldinsight.com/

2. ฐานข้อมูล ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/
 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-02-03