สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

        สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

       1. หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร"  รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       2. อบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

        จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/ihcd/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-21