ขอเชิญเข้าร่วมอบรม : เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงขลา 1 โรงแรม บี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค วิธีการเขียนผลงานวิชาการ งานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงพื้นที่และชุมชน ให้สามารถเข้าใจในผลงานวิชาการ งานวิจัยได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

       จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น โดยผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมฯ (บุคลากรภายนอกค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือโทรแจ้งรายชื่อได้ที่ 074-673227 หรือ 081–5407304 เบอร์ภายใน 7257 หรือทาง E-mail: research.tsu@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-06-10