วช.ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษา ส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 เพื่อบ่มเพาะความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และรายงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

สอบถามข้อมูลได้ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย และฝ่ายส่งเสริมและสร้งคุณค่างานวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร.02-5612445 ต่อ 459, 568
* รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23 ไฟล์แนบ