ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ ของ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

       ด้วยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนฯ สำหรับการนำไปใช้ให้เกิดการประหยัด การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การสาธิตและต้นแบบ การสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงานหรือการพัฒนาพลังงานทดแทน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศเพื่อขับเคลื่อนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคมแห่งชาติในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 แผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP 2018 rev.1) และตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน แผนปฏิรูปพลังงาน โดยมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการตามกลุ่มงาน ดังนี้

      1. กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

      2. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) http://www.enconfund.go.th/index.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-02-11