รายละเอียดแนวปฏิบัติ เชื่อมโยง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยงบกองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
คู่มือนักวิจัย (Researcher Manual) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการดำเนินการสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณงบอุดหนุน ดาวน์โหลด
คู่มือบริการวิชาการวิชาการแก่สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด
คู่มือเบิกจ่าย งบกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ