ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R Package

       ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการ R Package ในวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-19