ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) ประจำปีการศึกษา 2558 ะดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี ( Nanotechnology) ซึ่งมุ่งเน้น
 
1.  Supercapacitor
2.  Graphene
3.  Three-dimensional printing technologies
 
รายละเอียดทุนการศึกษา
 
1. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ( Tuition fee)
2. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.  สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ

2.  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางฟิสิกส์ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 80 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ

3.  สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางฟิสิกส์ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.  มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ( Paper-based ) หรือ 213 คะแนน (Computer-based ) หรือ 79 คะแนน ( Internet-based ) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
 
สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ
นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ / นางสาวเรณุกา อานับ
โทรศัพท์ 02 564 7000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 816 6415
email: sawitree.piromkit@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th
เว็บไซต์ : http://www.ocsc.go.th/ocsc/


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-10-20