ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application สายด่วน1880

       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ชื่อว่า สายด่วน 1880 เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้ง และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าวสาร ช่วยเหลือในการประสานแก้ไขปัญหา และระงับเหตุให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS

ดาวน์โหลดสำหรับ Android

ดาวน์โหลดสำหรับ iOSย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-14