ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558

       ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมาทั้ง 2 รอบนั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
       ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้งเตือนเพื่อให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินวารสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 รอบ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 3) ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดูรายการประเมินได้จากลิงค์ข้างล่าง

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-01