ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ:วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

       ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

* ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-03-06 ไฟล์แนบ