สกอ.ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานดีเด่นประเภท บุคคล หน่วยงานสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล MOE AWARDS

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศให้หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานดีเด่นประเภท บุคคล หน่วยงานสถานศึกษา หรือประเภทโครงการที่จะนำเสนอ เพื่อเข้ารับการพืจารณารางวัล MOE AWARDS ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.skp.moe.go.th/home/index.php/en/2-home/228-moe-awards

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-03