เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ วช. (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการเปิดรับข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)   โดยแจ้งหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียดตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังเอกสารแนบ

        ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแจ้งมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.  มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานคณะในการกำหนดเป้าหมายวงเงินงบประมาณในการยื่นเสนอขอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อคณะ 

2. นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว-1ช กรณีสำหรับแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย หรือ  แบบ ว-1ด กรณีสำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย    โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอขอทุน ได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research-skru.com หรือ เว็บไซต์ http://www.nrms.go.th

3. นักวิจัยยื่นข้อเสนอการวิจัย จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น พร้อมหนังสือนำส่ง โดยส่งผ่านหน่วยงานคณะเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังประกาศฯ แนบ

4. นักวิจัยจัดส่งข้อมูลข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ได้ที่  http://www.nrms.go.th ภายในวัน 12 ตุลาคม 2559  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน NRMS (งบแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย ได้ที่ http://www.nrms.go.th หรือ http://www.research-skru.comการเข้าใช้ระบบเพื่อจัดส่งข้อมูล สามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ โทรภายใน 1175,175  มือถือ 094-5930121

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบแผ่นดิน 2561
- คู่มือการเสนอของบประมาณวิจัย
- Template ข้อเสนอการวิจัยเพื่อลงในระบบ NRMS
- คู่มือการใช้งานระบบ NRMS

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-09-05