รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

       ขอให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ดำเนินการรวบรวมรายงานความก้าวหน้า จำนวน 2 ชุด พร้อมส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้ามายัง อีเมล์ researchskru@gmail.com ภายในวันที่ 16 พ.ค.59 

รายละเอียดเอกสาร :

1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
2. แบบฟอร์มส่วนที่ 1 แบบรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
3. แบบฟอร์มส่วนที่ 2 แบบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-04-22