ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกวิจัย”

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกวิจัย” ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2557  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย แก่บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกำหนดหัวข้อการอบรมให้ความรู้  ดังนี้ 

หัวข้อ วิทยากร สถานที่
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
กำหนดจัดวันที่ 18 มีนาคม 2557
 
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
กำหนดจัดวันที่ 19 มีนาคม 2557
 
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“การวิจัยเชิงคุณภาพ”
กำหนดจัดวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557
 
ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Inspire Research จำกัด

       จึงขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการ “คลินิกวิจัย” ในหัวข้อดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ  โดยแจ้งรายชื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการจัดส่งมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 (ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้)

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-02-25 ไฟล์แนบ