วช. เชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ทุนเรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับวารสารวิชาการของไทยให้เผยแพร่ในรูปแบบการเข้าถึงออนไลน์แบบเสรี หรือ Open Access Publishing จึงขอเชิญชวนผู้บริหารของสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช 1 ชั้น 2 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐนันท์ ทรัพย์เที่ยง โทร.02-5612445 ต่อ 570 อีเมล์ nuttanun_sub@hotmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-03-25