ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujoย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-25