สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ติดต่อ/โทรสาร (074) 336-975 และ (074) 260-286 มือถือ (094) 593-0121
อีเมล์ : researchskru@gmail.com
เว็บไซต์ : http://ird.skru.ac.th