ขอเชิญเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.58

2.หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.58

3.หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 58

4.หลักสูตรการเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 58

ทุกหลักสูตร อบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rdi.ssru.ac.th/researchcenter/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-07