ขอเชิญส่งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำฯ

       กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับร่าง) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของประทศให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยมีกรอบยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤติ (พื้นที่ สสภ.1 คพ. ได้กำหนดให้แม่น้ำกวงเป็นพื้นที่วิกฤติ)
2. อนุรักษ์ ควบคุม และปัองกันปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและทะเลทั่วประเทศ
3. กำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างบูรณาการ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีกิจกรรม/โครงการ ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งข้อมูลมายัง สกอ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ทางอีเมล์ manpower@mua.go.th หรือโทรสาร 02-3545582 


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23