ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       สืบเนื่องจากการประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนทุกแหล่งทุน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.เพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  จึงขอให้คณาจารย์ นักวิจัย ตรวจสอบการงบประมาณการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า โครงการวิจัยของท่านมียอดงวดเงินคงค้างยังไม่ได้เบิกจ่าย /จัดซื้อจัดจ้างหลังวันบังคับใช้/ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/หลักฐานบิลใบเสร็จลงวันที่ีหลังวันบังคับใช้   ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงิน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 พ.ย.2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560

2. เอกสารจำแนกหลักฐานการเบิกจ่ายเงินย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-18 ไฟล์แนบ