ประกาศให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2562 เพื่อทำวิจัย ณ สาะารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัคร ตามที่ NRF
กําหนด ดังนี้

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วม
  ทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมสําเนา 6 (หก) ชุด รวมเป็น 7 (เจ็ด) ชุด ดังนี้
  2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กําหนด (Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอก
  รายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒
  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะ หน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating
  Authority)
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดําเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษพิมพ์
  เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทํา)
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ ๒ มายัง วช. ภายใน
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอ ชื่อของประเทศไทย
  (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณา
  วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทําลายเอกสาร ดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัย รับรองชาว
  เกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มี
  อํานาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร

NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก https://www.nrct.go.th 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 203 โทรสาร 0-256-3049
อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-05-01