ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม Research Zone

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัยภายใต้กิจกรรม Research Zone ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)” สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนหลักในเรื่องของการวิจัย ได้เห็นความสำคัญถึงการเข้าถึงความรู้ของคณาจารย์ และนักวิจัย ในมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ ห้องเรียน 2-202 ชั้น 2 อาคาร 2 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ได้ที่ http://bit.ly/2F2i2Kl

24/04/2561
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางและปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย (Mediation and Moderation Analysis)  
24/04/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรม SPSS (Multilevel Analysis with SPSS)  
25/04/2561
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ SEM ( Factor Analysis and SEM )  
25/04/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ SEM ( Factor Analysis and SEM )  

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-20