ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม IRF ประจำปีงบประมาณ 2559

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประกาศทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม IRF เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ แจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อสมัครรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9526:irf-2559

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-22