สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

1. โครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

2. โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

3. โครงการฝึกอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

4. โครงการฝึกอบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดููรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/training.aspxย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-11