เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์

       กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผนแพร่ใน วารสารโรคเอดส์ โดยส่งไปยัง http://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index ซึ่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จะผ่านการพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม ระเบียบวิธีวิจัย การแปรผลของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลในเชิงวิชาการก่อนการเผยแพร่ สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกวารสารโรคเอดส์ในระบบ ThaiJO 2.0 ได้ที่ Facebook fanpage กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค หรือ https://www.facebook.com/das.ddc.moph/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2021-01-29