ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยมุ่งเป้าด้านมันสำปะหลัง

       ด้วย วช. กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยมุ่งเป้าด้านมันสำปะหลัง ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านสำปะหลัง ให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกษตรกรทั่วไป ให้ทราบถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าของการปลูกมันสำปะหลังรวมถึงการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนมูลค่ามันสำปะหลัง และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ :
 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร 0 2579 2284 , 0 2561 2445 ต่อ 489 (พรรณิดา/เกศรา/อุไร)
โทรสาร 0 2561 3721 , 0 2579 0566
E-mail : churyen@yahoo.com
website : http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-25