ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ อาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย (Visiting Professor) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ได้รับการถ่ายทอด เรียนรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเชิญศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในงานวิจัยระดับสูง มาให้บริการ และคำปรึกษา แนะนำ ด้านการเขียนผลงานวิจัย

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
โดยวิทยากร Professor Dr.Chris Hale
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 :
     บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมและปัจจัยที่เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
     บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 : 
     บรรยายเรื่อง การเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
     บรรยายเรื่อง รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- วันที่ 7-10,15 กรกฎาคม 2557 :
     ฝึกปฏิบัติและให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
     โดย Professor Dr.Chris Hale 


กิจกรรมที่ 2 การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
- วันที่ 15 สิงหาคม 2557 : 
     บรรยายเรื่อง การเตรียมพร้อมและปัจจัยที่เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 
     บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 
- วันที่ 18 สิงหาคม 2557 :
     บรรยายเรื่อง การเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
     บรรยายเรื่อง รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- วันที่ 19-39 สิงหาคม 2557 :
     ฝึกปฏิบัติและให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
     โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับได้จากไฟล์แนบ และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร.074336975 เบอร์ภายใน 175 และ 1175


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-03-28 ไฟล์แนบ