ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำโครงการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการต่อไปนี้

1. กรอกแบบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th เพื่อกรกอกข้อมูลสมัครเข้ารับการประเมิน ได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 60

2. ส่งเอกสารสำเนาหน้าแรกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ, วิทธิบัตร และหนังสือรับรองการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มายังฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-22